Archive for the ‘Belægninger’ Category

Grønne cykelstier – der stadig er sorte

Posted on: november 28th, 2020 by ythat No Comments

Overalt i landet efterspørges der flere cykelstier. Men ofte falder projektet på grund af økonomien. Læs her, hvordan du kan projektere en bæredygtig cykelstibelægning til den halve pris ved at benytte genbrugsprodukter og spare på asfalten. Samtidig sparer du masser af grusressourcer og CO2.

En cykelstibelægning er traditionelt opbygget af et lag bundsikringsgrus, et lag stabilt grus og to lag asfalt. Foruden at være dyr er den således også meget ressourceforbrugende. Så selv om cykeltransport er grøn, er cykelstier – også miljømæssigt – sorte. Helt sorte. I forhold til den trafikbelastning cykelstierne udsættes for, er miljøbelastningen fra det grus og den asfalt de traditionelt opbygges af, eksorbitant sammenlignet med en vej til biler :0(

Men sådan behøver det ikke at være :0) Læs artiklen herunder – som også blev bragt i Trafik & Veje 2020-11 – og lad dig inspirere (klik på forsiden for at åbne linket til artiklen):

Er du rådgiver, så vær opmærksom på, at det bør være bygherren, der tager ansvaret for den belægning I beslutter at udføre, da det er ham, der tager den økonomiske gevinst.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

  1. Jævnhed af cykelstien

En af mine kollegaer havde en kommentar, der gik på hvordan man sikrer jævnheden af cykelstien. Det er jo rigtigt, at når man kun udlægger et lag asfalt, har man ikke to muligheder for at rette op på en eventuel ujævn “bund”. Derfor skal man være mere omhyggelig med jævnheden af det ubundne bærelag hvad enten det består af stabilt grus, knust asfalt, slagger eller andet. Men specielt med dagens GPS-udstyr, burde det være muligt. Selv den forsøgsstrækning – også med kun ét lag asfalt – jeg fik udført for mere end 20 år siden uden brug af GPS (se artiklen) fremtræder meget jævn.

  1. Tjek om der kan være søm og skruer i den slagge du tænker på at bruge

Troels Andersen fra Odense Kommune har mig gjort opmærksom på en oplevelse Varde Kommune tilbage i 2012. Her var der søm og skruer i slaggerne, som trængte op gennem asfalten og punkterede cyklerne :0(

Nu er der heldigvis sket rigtig meget med slagger siden den gang. Men dog mest på Sjælland, hvor AFATEK har lagt et kæmpe udviklingsarbejde i et opgradere slaggen. AFATEK har fået certificeret slagger og det i en kvalitet som er bedre end SG II. Og som et led i hele behandlingsprocessen frasorteres metal. Jeg har talt med Jens Kallesøe som er direktør i AFATEK (4029 0005 / jka@afatek.dk). Han fortalte, at alt magnetisk materiale bliver sorteret fra deres slagger, så der burde ikke være søm tilbage i slaggen. Også rustfrit stål frasorteres, men pt. kun ned til 9 mm. Så der kan slippe skruer af rustfrit stål igennem. Ønsker I at høre mere om det og kontakte Jens Kallesøe, er I meget velkomne til det.

Men det er kun AFATEK, der indtil videre frasorterer metal på dette niveau, så problemet kunne godt være relevant på Fyn og i Jylland. Der må man høre de konkrete leverandører.

 

Skybrudsveje og nedsivningsveje

Posted on: januar 15th, 2017 by ythat No Comments

NEDSIVNINGSVEJE MED “OMVENDT” DRÆN – ET NYT stærkt VÆRKTØJ I KASSEN MED LAR-LØSNINGER

[Opdateret 2018.12.05]

Fagbladet Trafik & Veje bragte i 2017•01-udgaven en artikel om et nyt princip for nedsivningsveje, hvor vandet ledes ned i belægningen gennem et afløbssystem bestående af nedløbsbrønde og dræn. Metoden har jeg udviklet som et alternativ til “traditionelle” nedsivningsveje, hvor vandet siver ned gennem en permeabel belægning. Der er flere ulemper med permeable belægninger, hvoraf levetid og tilstopning er de væsentligste. Dem undgår man, når man benytter princippet med omvendt dræn. Du kan læse artiklen ved at klikke på billedet herunder:

Du er selvsagt meget velkommen til at kontakte mig for afklarende spørgsmål, eller hvis du ønsker hjælp til projektering og udbud af belægningen.

I skemaet herunder, har jeg oplistet fordelene og ulemperne for de to principper, som jeg ser dem. Du kan bruge skemaet som en del af grundlaget, når du skal vurdere hvilken løsning, der vil være den bedste til dit projekt (du kan klikke på skemaet for at få det op i bedre opløsning):

Hvad er LAR?

Så vidt jeg har kunne finde frem til, blev begrebet LAR – Lokal afledning af regnvand – først gang anvendt så langt tilbage som i 1992 i en forskningsrapport udgivet af det daværende Miljøministerium (link i tabellen nedenfor). Rapporten pegede på de klare fordele, der er forbundet med nedsivning af regnvand som alternativ til traditionel kloakering. En søgning i Trafik & Vejes bladarkiv viser, at LAR første gang nævnt i en række artikler i 2013. Så i vejsammenhæng er LAR et forholdsvist nyt begreb.

På den i øvrigt  glimrende portal “LAR i Danmark” (link i tabellen nedenfor), kan man tilsvarende læse at ”Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand”. Et LAR-anlæg kan således beskrives som et klimatilpasningsprojekt eller et projekt, der er med til at gøre et (lokal)område mere klimarobust.

Innovationsnetværket “Vand i Byer” (link i tabellen nedenfor)  arbejder med, hvordan man gør byer mere klimarobuste, således at de langt bedre vil være i stand til at modstå klimaforandringerne i form af flere og voldsommere skybrud. Alle med interesse i arbejdet med håndtering af klimaforandringer kan melde sig ind og selv har jeg været medlem af netværket siden 2015.

Klimavej – fællesbetegnelse for LAR-løsninger for veje

Når vi taler om LAR-løsninger for veje, hedder fællesbetegnelsen “Klimaveje” som undertiden også kaldes for “Skybrudsveje”. Du kan også læse, Wikipedias forklaring på en klimavej her: https://da.wikipedia.org/wiki/Klimavej

En klimavej er således en vej, hvor vejen helt eller delvist kan håndtere det regnvand, der falder på den – også fra et skybrud. Regnvandet kan fx ledes bort ved nedsivning til faskiner og regnbede eller udledning til grøfter, bassiner mv. Men vejen kan også være konstrueret således at vandet kan sive ned i belægningen og herfra videre ned i jorden.

Nedsivningsvej – eksempel på en klimavej med betonbelægningssten

En nedsivningsvej er altså en klimavej, hvor vejen er i stand til selv at håndtere al det vand, der falder på den. Løsningen med permeable belægninger – hvor vandet altså kan sive ned gennem selve belægningen – blev første gang udført i 2014.

I udgaven af Trafik & Veje fra december 2014, kan du læse nedenstående artikel, der beskriver løsningen med en permeabel belægning på Helenevej på Frederiksberg, der dermed blev Danmarks første nedsivningsvej. Helenevej blev opbygget med belægningssten, hvor vandet kan sive ned mellem fugerne og videre ned i vejkassen, der er opbygget med permeable gruslag:

Ærøvej – eksempel på en nedsivningsvej med forsinkelse

Ønsker man at nedsive overfladevandet til underbunden, kræver det som nævnt tilladelse af vejmyndigheden, da vandet indeholder salt og forurenende stoffer fra fx biler. Kan man ikke få en sådan tilladelse, må man ”nøjes” med at opmagasinere vandet og indbygge en vandtæt membran på planum og lede vandet til et kloaksystem eller anden godkendt recipient. Dette kan dog give en værdifuld forsinkelse af regnvandet. Når udledningen af vandet til kloaksystemet forsinkes ved et skybrud, betyder det at spidsbelastningen af kloaksystemet bliver mindre, end hvad den ellers ville være. Det reducerer risikoen for fx oversvømmede kældre nedstrøms i kloaksystemet.

En sådan vej kaldes også en forsinkelsesvej. Og nej, det har IKKE noget med trafikken at gøre – det er (forhåbentlig) kun udledningen af vandet, der forsinkes ;0) Et godt eksempel på en nedsivningsvej med forsinkelse, er Ærøvej på Frederiksberg, som blev indviet i januar 2017.

Du kan se en tegning af konstruktionen og læse mere om det spændende projekt her (klik på illustrationen):

Nedsivningsveje med asfalt

I de senere år er der udviklet asfaltbelægninger, der er så åbne i strukturen, at regnvand “forsvinder” ned gennem belægningen. I pressen er den blevet omtalt som “trylleasfalt”. Men det er virkelig også spektakulært – du kan se en omtale og en video af asfalten her:

Som det fremgår af skemaet ovenfor, er ulempen ved alle permeable belægninger imidlertid, at de efterhånden stopper til, og derfor regelmæssigt skal spules. Desuden er “prisen” for så åben en asfaltbelægning, at den rent styrkemæssigt ikke holder så længe som en traditionel asfalt. Man regner med at slidlaget skal udskiftes efter 7 år – hvilket er den halve levetid af et traditionelt asfaltslidlag.

Med princippet med omvendt dræn er der nu et alternativ til udførelse af nedsivningsveje, som man bør overveje inden man lægger sig fast på en løsning.

Nyttige links

Herunder har jeg samlet links til en række af de portaler, rapporter, notater, eksempler mv. som jeg selv har haft glæde af (klik på illustrationerne under de forklarende tekster):

 Links til portaler om LAR og klimatilpasning generelt
Vand i Byer.dk er et innovationsnetværk, der arbejder med, hvordan man gør byer mere klimarobuste, således at de langt bedre vil være i stand til at modstå klimaforandringerne i form af flere og voldsommere skybrud. Vand i Byer arrangerer møder og indsamler og deler viden – masser af viden energiogvand.dk eller “ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab” bygger bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, inddragelse, formidling og forskning. ENERGI & VAND er et samarbejde mellem Københavns Kommune og HOFOR Klimatilpasning.dk hører under Miljøstyrelsen og præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning. Der findes grafisk præsenterede klimadata, ligesom den indeholder interaktive værktøjer som fx PLASK til beregning af cost / benefit af det konkrete tiltag

Klikovand.dk er et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden med det formål at finde fælles løsninger, der imødegår konsekvenserne af skybrud.

På portalen finder du links til arrangementer, Viden & værktøjer mm.

ida.dk har samlet Spildevandskomiteens skrifter, der fx indeholder notater og regneark for LAR-dimensionering, herunder Skrift 30, der giver det bedste bud på nutidens dimensionsgivende regnintensiteter og hvor meget regnintensiteterne vil stige de næste 100 år  kk.dk/lar er Københavns Kommunes hjemmeside om LAR. På siden er der link til et metodekatalog med vejledninger til en række forskellige LAR-løsninger, der baserer sig på nedsivning, fordampning eller genanvendelse af regnvand samt muligheder for at forsinke eller rense vandet

stateofgreen.com er et offentligt – privat partnerskab under Miljøministeriet med deltagelse af en række store danske firmaer indenfor miljø og energi. Formål: at sikre omstilling til et grønt Danmark uden fossile brændstoffer i 2050. Link til siden med masser af gode publikationer – også om vand og LAR

Klimaspring.dk var en Realdania-kampagne, der fra 2013-2017 støttede en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen var at skabe grøn vækst, bedre byer og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning  LAR i Danmark.dk er udviklet af innovationsnetværket Vand i Byer. Siden indeholder en lang række eksempler på LAR-anlæg i Danmark, metoder og vejledninger, lovgivning og tilladelser og adskillige links

Vejregler, rapporter, artikler mv.  
Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, Nr. 36, 1992 er moderdokumentet hvad angår LAR. Rapporten beskriver problemstillinger og løsningsforslag ved anlæg til nedsivning. Still going strong og god at få grundlæggende viden af Nedsivning af regnvand – dimensionering, er udarbejdet af Ingeniørforeningen tilbage i 1994, men er fortsat gældende. Skriftet beskriver hvordan man dimensionerer anlæg til nedsivning i jord, og er derfor rigtig god læsning ifm nedsivningsveje Klimahensyn i Vejprojektering, eksempelsamling fra Vejdirektoratet, marts 2017. Principielle -, planlagte – og konkret gennemførte løsninger på klimaudfordringerne på vejområdet. Inspiration til løsninger, når vejanlæg etableres, ombygges og vedligeholdes

Permeable belægninger, er udarbejdet af COWI for Vejdirektoratet i august 2015. Notatet opsummerer eksisterende viden, dokumentation og erfaring med permeable belægninger Vandet løber gennem befæstelsen, Københavns Universitet 2013. En masse god teknisk viden om materialer til opbygning af permeable belægninger 14 innovationsprojekter om klimatilpasning er en beskrivelse af – og erfaring med den første række projekter gennemført af “Vand i Byer”. Juni 2016
LAR – metodeguide, udgivet af Spildevandscenter Avedøre i 2010, er et omfattende katalog over muligheder
for lokal afledning af regnvand
Think Denmark – Sustainable Urban Drainage Systems, udgivet af State of Green + Vand i Byer maj 2016. Hvidbog for LAR løsninger i byer Klimatilpasning og trafiksikkerhed fra 2017 er udarbejdet af Rambøll for Vejdirektoratet. Hæftet har til formål at beskrive trafiksikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med de seneste års udførte klimatilpasningsprojekter

Georadar

Posted on: januar 4th, 2016 by ythat No Comments

Til fagbladet Trafik & Veje 2015•12, skrev jeg sammen med Rambøll en artikel om georadar med følgende overskrift:

Kørende georadarmålinger på vejbelægninger – Teknikerens røntgensyn

Georadarmetoden har været kendt i mange år. Men som med al anden teknologi går udviklingen hurtigt.

Uanset om du skal bruge oplysninger om eksisterende belægninger som grundlag for dit nye projekt eller du vil tjekke tykkelserne af nye belægninger, kan du i dag få georadarmålinger udført både hurtigt, billigt og – ikke mindst – meget præcist.

Forside foto - Georadar_monteret_paa_bil

Målebil monteret med georadarudstyr bestående af 21 antenner, der måler i en samlet bredde på 1,6 m. Målingerne foretages med op til 80 km/t.

Radargram asfalt m tekst

Eksempel på et såkaldt “radargram”, der tydeligt viser de enkelte belægningsgrænser

Men georadar kan bruges til meget andet end at måle belægningstykkelser med. Georadar kan også bruges til:

  • arkæologiske forundersøgelser: fx lokalisering af bopladser ved at registrere stolpehuller og kogegruber
  • lokalisering af blødbundsområder: fx som supplement til – og grundlag for placering af geotekniske boringer
  • lokalisering af store sten, fundamenter, ledninger og jordankre mv.
  • …og i det hele taget til at “se” ned i jorden med

Ved at foretage de rette forundersøgelser, får man som bygherre dels et mere sikkert budget allerede fra starten, dels reducerer man risikoen for ubehagelige overraskelser under arbejdernes udførelse.

Du kan læse hele artiklen i Trafik & Veje 2015•12 eller du kan downloade den her:

Forside artikel

Vil du vide mere om, hvordan du med fordel kan bruge georadar i dit projekt, er du velkommen til at kontakte mig.


Knust beton – Super materiale, men pas på “skvatfælderne”

Posted on: februar 18th, 2015 by ythat 2 Comments

Knust beton er et genbrugsprodukt fra nedrivning og nedknusning af beton fra bygninger og konstruktioner. I vejbygning, kan Knust beton være et super materiale, når det bruges som grusbærelag i stedet for traditionelt stabilt grus af grusgravsmaterialer: det har en rigtig god bæreevne, det er i byggeperioden godt som interimsbelægning og det kan oven i købet ofte fås billigere end stabilt grus. Når man anvender knust beton, sparer man tilmed også på grusressourcerne.

Betonknuser

Af Vejdirektoratets Vejledning for Knust beton og tegl (se nedenfor), fremgår det, at man ved dimensionering af vejbelægninger – hvis ikke man ved målinger har kendskab til bæreevnen for den knuste beton – kan anvende et E-modul på 350 MPa. Tilsvarende kan man for stabilt grus anvende et E-modul på 300 MPa. Så den knuste beton har altså en noget større bæreevne end stabilt grus. Indregner du dette i belægningsdimensioneringen, kan du således reducere asfalttykkelsen og dermed spare flere penge. Hvis du udbyder med knust beton, bør du først sikre dig, at der er tilstrækkelige mængder knust beton på markedet i en acceptabel afstand fra byggepladsen.

Sammenlignet med materialer fremstillet af knust asfalt, har knust beton ingen problemer med sætninger, hvorfor knust beton er godkendt som grusbærelag på de mest trafikerede veje (trafikklasse T7). Tilsvarende er knust asfalt kun godkendt som grusbærelag på veje til og med trafikklasse T2.

Men der er er nogle ting, du skal være opmærksom på, og det gælder især nedknusning og renhed.

LÆS RESTEN…

Kalkstabilisering

Posted on: februar 10th, 2015 by ythat No Comments

Fagbladet Trafik & Veje, var i april 2015 et temanummer for vejbelægninger og anlægsteknik. I dette nummer bidrager jeg med en artikel om kalkstabilisering med overskriften: Kalkstabilisering – ”Hvor svært kan det være?”

Det korte svar jeg giver er: ”I sig selv ikke særligt svært. For de firmaer, der udfører kalkstabilisering er blevet rigtig dygtige. Men skal du som bygherre være sikker på at få det optimale udbytte af kalkstabiliseringen – uden at betale mere end nødvendigt – så kræver det faktisk en hel del overvejelser”.

I artiklen kommer jeg ind på en række forhold, man som bygherre skal være opmærksom på: fra belægningsdimensionering og mængderne i tilbudslisten til beskrivelse af, hvad der skal kalkstabiliseres – herunder anlægget for vejdæmninger – beplantning og meget andet.

Du kan som sagt læse den uddybende artikel i udgaven af fagbladet Trafik & Veje fra april 2015, men du kan også hente artiklen i en pdf-udgave her:

 Forside (Notat 2014.11.08)

Har du spørgsmål vedrørende kalkstabilisering, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Kalkfræser_01