BRT (Bus Rapid Transit)

Posted on: februar 23rd, 2016 by ythat No Comments

Vejdirektoratet udsendte i januar 2016 “Håndbog – Kollektiv bustrafik og BRT” i en høringsudgave:

guangzhou-brt_2 Kollektiv_trafik_Høringsudgave_Forside

BRT er asfaltens svar på en letbane eller metro: busserne kører i deres egne baner og med så få stop som muligt, hvorfor man som passager kommer hurtigt frem – og som oftest efter køreplanen ;0)

Men prisen er PLADS: specielt i et eksisterende bymiljø, er det ikke uden omkostninger, sådan lige at squeeze 7 m busbane ind i tværprofilet.

Jeg har kommenteret på kapitel 6 om BRT. Min erfaringsmæssige baggrund for at kommentere er, at jeg i perioden 2010 – 2013 var involveret i planerne om et BRT-projekt på Frederikssundsvej i København. I den første del af perioden deltog jeg på borgermøder, i den sidste del af perioden, deltog jeg som repræsentant for Brønshøj-Husum Lokaludvalg i en følgegruppe, nedsat af Københavns Kommune, med det formål at kommentere på projektforslaget.

Mine væsentligste anbefalinger til håndbogen er:

  • at der udarbejdes et særskilt afsnit om vurdering af de ulemper som et BRT-projekt kan påføre det lokale nærmiljø
  • at der foretages en tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision af det samlede projektforslag
  • at det skal vurderes, hvorvidt BRT-projektet vil kunne spille sammen med kommunens overordnede planer for det lokale nærmiljø
  • at økonomiske udgifter til – og de tidsmæssige gevinster fra de enkelte elementer – som fx nedlæggelse af busstoppesteder – beregnes særskilt, da det ellers vil give et skævvredet billede af de reelle økonomiske udgifter og tidsmæssige gevinster
  • at politikerne klart og tydeligt bliver gjort opmærksomme på valget mellem en fuld BRT-løsning og en eller flere mellemløsninger, herunder forskellen i rejsetid og økonomi

En mellemløsning kunne i princippet blot være at nedlægge udvalgte bustoppesteder. Men det kan selvfølgelig være meget andet og mere. Fx udviklede Frederikssundsvejsprojektet sig fra en BRT-løsning til en såkaldt højklasset busløsning med busbaner og dosering, hvor man i stedet for at etablere en BRT-løsning på den samlede strækning, etablerer punkt- og strækningsvise forbedringer. Arbejdet blev afsluttet i 2016.

 

Du kan læse mit samlede høringssvar herunder + den endelige udgave af håndbogen – der blev udgivet i juni 2016 – hvor jeg har gulmarkeret de nye passager, der er medtaget om anbefalinger af udførelse af både trafiksikkerhedrevisioner og tilgængelighedrevisioner samt anbefaling af en grundig analyse vedr. mulige ulemper ved BRT. I den endelige udgave står der blandt andet at:

“Ved planlægning af BRT løsninger er det vigtigt, at afveje konsekvenser ved BRT ift. arealindgreb, byliv, handel og lignende. Især på strækninger med begrænset plads, hvor hensynet til fx parkering, eksisterende beplantning og bevaringsværdige bygninger samt ikke mindst barriereeffekt, kan veje tungere end hensynet til at anlægge en optimal BRT løsning.”

Kollektiv bustrafik og BRT - Høringssvar [Forside]    Kollektiv_trafik_Endelig_udgave_Forside

 

 

 

 


 

Leave a Reply

 

Seneste indlæg

Kategorier